ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ARRANGEMANG PÅ HASSE PÅ SJÖKANTEN HOTELL & RESTAURANG

Dessa allmänna villkor gäller under förutsättning att de bilagts bekräftelsen av beställningen eller det på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa allmänna villkor skall gälla.

1. Definitioner

Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t.ex. för konferens, eller vid grupp- och festvåningsbeställning.

Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget.

Med leverantör avses den anläggning som levererar arrangemanget.

En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster.

2. Beställning

Beställning är endast giltig vid mottagen bekräftelse från leverantör. Bekräftelse sker via mail eller per post. Leverantören skall bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt via mail alt brev. Leverantören äger rättighet att byta lokal anpassat efter antal deltagare.

3. Särskilda önskemål vid beställning

Har beställaren särskilt önskemål gällande t.ex. Konferensutrustning, specialkost, husdjur, handikappsanpassning m.m. skall det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

4. Avbeställning

Avbeställning av antal deltagare på konferens samt event skall ske skriftligt, via mail till kontaktperson bokningen ägt rum.

Avbokning av logi. Eventuell avbokning ska ske skriftligt via mail senast dagen innan ankomst före 14:00, avbokning senare eller no show debiteras på fullt belopp.  Ni återfår då bekräftelse på Er avbokning. Har Ni ej fått avbokningsbekräftelsen kontakta hotellet- kan avbokning ej styrkas genom mail har hotellet rätt att debitera bokningen.

Vid bokning samma dag som gästen ankommer är bokningen EJ avbokningsbar.

Mässa/Eventboende Avbokning eller ändring av bokning skall ske skriftligt via mail minst 10 dagar innan ankomst annars debiteras den bekräftade bokningen. Vi avbokar ej enstaka mässdagar.

Avbokningsregler för grupper boende
Vid avbokning 30-20 dagar före ankomst erhålls 50% av fakturabeloppet av Hps Hotell & Restaurang.

Vid avbokning 20-14 dagar före ankomst erhålls 75% av fakturabeloppet av Hps Hotell & Restaurang.

Vid avbokning 14-0 dagar före ankomst erhålls ingen återbetalning av Hps Hotell & Restaurang.

Vid avbokning av enstaka deltagare i gruppen tillåts en 20% minskning av deltagarantalet fram till 10 dgr före ankomst.

Hotellet har rätt att ta ut en förskottsbetalning vid gruppbokningar över 10 personer.

4.1 Dagkonferens

Avbokning av hela konferensen kan ske enligt följande:

30 dagar innan ankomst  debiteras 0%

30-20 dagar innan ankomst debiteras 75%

20-0 dagar innan ankomst debiteras 100%

Avbokning av enstaka deltagare kan ske utan kostnad för köparna om det avbokade antalet understiger 10 % av det beställda deltagarantalet och avbokningen sker skriftligt före klockan 12:00 senast en (3) dagar före konferensstart.

4.2 Konferens med övernattning

Avbokning av hela konferenser kan ske enligt följande:

30 dagar innan ankomst debiteras 0%

30-20 dagar innan ankomst debiteras 75%

20-0 dagar innan ankomst debiteras 100%

Avbokning av enstaka deltagare kan ske utan kostnad för Köparna om det avbokade antalet understiger 10 % av det beställda deltagarantalet och avbokningen sker skriftligt senast (7) dagar före konferensstart.

5. Betalning

Leverantören äger rätt att debitera 10-20% av arrangemangs kostnad vid större arrangemang från beställaren. Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Betalning skall ske enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall beställaren utge full likvid inom 20 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift.

6. Reservation för prisändringar

a) Om leverantören vill reservera sig för prishöjningar skall leverantören tydligt ange detta i sin skriftliga bekräftelse av mottagandet av beställningen.
b) Leverantören skall omgående informera beställaren när pristillägg sker.

7. Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

8. Ansvar för egendom/vållande av skada

Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i leverantörens lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen.

10. Tvister

För att lösa tvister eller oklarheter vid konferenser och övriga arrangemang, står SHR:s ansvarsnämnd kostnadsfritt till parternas förfogande. SHR:s medlemsföretag har förbundit sig att följa ansvarsnämndens beslut. Gäller fr.o.m. 2006-01-01